Royalty-Free Spiritual Photos, orientation: horizontal, dominant color: white