Royalty-Free Zebra Photos, orientation: horizontal, dominant color: white